ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DenDom.bg
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DENDOM.BG
ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия моля не използвайте този уеб сайт.Настоящият документ представлява едновременно, общите условия или условията за ползване на DenDom.bg, които уреждат правилата за ползването на DenDom.bg, както и споразумението между продавача (DenDom.bg) и клиента за покупко-продажба през DenDom.bg. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
2.1 ДЕНДОМ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Варна ул. Струга 35, регистрирано по търговския закон на република България с ЕИК: 201091574 и идентификационен номер по ДДС: BG201091574 
2.2 ДЕНДОМ ЕООД администрира електронния магазин DenDom, под формата на сайта DenDom.co, както като електронен магазин. ДЕНДОМ ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу DenDom.
2.3 Можете да се свържете с DenDom на посочения по-горе адрес, на телефони 0897233961 или 0882443522, или на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Телефоните за връзка са платени по индивидуалния тарифен план на клиента.
3. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – ДЕФИНИЦИИ.
3.1 Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия DenDom.
3.2 Продавач – DenDom, който предлага стоки или услуги на платформата за електронна търговия DenDom.bg.
3.3 Платформа – домейна DenDom.bg и неговите под домейни или мобилното приложение DenDom
3.4 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата по какъвто и да е начин включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5 Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между DenDom и клиента, чрез който клиентът заявява на DenDom, през платформата, намерението си за купуване на стоки и услуги от платформата.
3.7 Продукт(и) и услуга(и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между купувач и продавач през платформата.
3.8 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката DenDom или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен, ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача.
3.9 Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.
3.10 Съдържание.
- Цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
- Съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към DenDom и / или продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
- Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на DenDom, чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;
- Информация, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
3.11 Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12 Транзакция – действието от страна на DenDom по възстановяване на платена от купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през платформата, се осъществявано единствено по банков път.
3.13 Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
3.14 Въпрос – форма на обръщение към клиенти/купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.15 Отговор – писмена или гласна информация, която е предадена на клиента от търговеца, който е задал въпрос в платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение в рамките на един диалог.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ.
4.1 Общите условия на DenDom са задължителни за всички клиенти на платформата.
4.2 Всяко използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от DenDom по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4 DenDom има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия DenDom ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в платформата. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.
4.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7 DenDom продавача полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DenDom уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративно - насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които DenDom предварително се извинява на своите клиенти.
4.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DenDom се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10 Всички стоки, включително тези в промоция или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.
5. ПАЗАРУВАНЕ.
5.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефон, и която съответно се регистрира от самия него или от служител на DenDom от негово име.
5.2 DenDom ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление от DenDom се прави по електронен път (имейл) или по телефон.
5.3 Затова Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи DenDom уведомява за това клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума заплатена за стоката или услугата.
5.4 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и купувача.
6. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБА.
6.1 Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2 DenDom си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на DenDom по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към DenDom, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. DenDom не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3 Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, чрез имейл, телефон или на посочените на платформата адрес.
6.4 DenDom може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките, услугите и промоциите предлагани от него на платформата, за определен период от време.
6.5 Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.
6.6 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобно плащане са единствено за сметка на купувача. DenDom препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от DenDom.
6.7 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока - услуга, а не да я представят точно. Всички изображения поместени на платформата на DenDom са каталожни, съответно възможно е цветово разминаване и придобиване на не реална представа за размер. DenDom не носи отговорност за такива не съответствия. Част от продуктите от пластмасов вид и други се произвеждат периодично в различни цветове. Това прави невъзможна актуализация на снимките на продуктите. Клиентът получава продукт според наличностите в момента или съчетан по цвят с други поръчани продукти в кошницата по усмотрение на служител, освен ако във формата на поръчка в поле БЕЛЕЖКИ И СПЕЦИАЛНИ ИСКАНИЯ изрично не е упоменат желаният от него цвят. В същото поле може да се упоменават данни за фактура и всякакви доуточнения относно транспорта на продуктите.
7. ПОРЪЧКА.
7.1 Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Поръчки могат да се правят на телефоните и имейлите посочени в платформата, като по телефон поръчки се приемат само в указаното работно време на заглавната страница на сайта.
7.2 Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
7.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на DenDom във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.4 С изпращането на поръчката клиентът разрешава на DenDom да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
7.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.
7.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от DenDom, в случай че се откаже от тях и заяви това в срока за отказ, предоставен му от DenDom. Този срок започва да тече от датата на получаването на стоката и продължава в предвидения от закона срок. Върнатите продукти трябва да бъдат в идеален търговски вид. Под търговски вид се има в предвид – не нарушена опаковка на продуктите, не употребяван продукт, не липсващи стикери, етикети и др., не нарушена цялост на продукта, не замърсяване на продукта и др. Всеки продукт изпратен с куриерска фирма пътува с опция ПРЕГЛЕД, което дава право на купувача да прегледа обстойно продукта или продуктите в рамките на 15 мин. пред куриера. При отказ на продукт, купувача поема всички транспортни разходи и такси относно куриерските услуги. При грешка в изпълнението на поръчка от страна на DenDom, продавачът поема отговорност за замяна и корекция, като поема транспортните разходи.
7.7 При връщане на продукт или продукти, сумата на клиента се възстановява след получаване на продукта – продуктите, като продуктите бъдат щателно огледани от служител на DenDom и бъде констатиран изрядният им търговски вид. При нарушена цялост на опаковка или продукт по смисъла на закона DenDom има право да откаже да приеме върнатата пратка.
8. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКИ, КОИТО ИМАТ ТАКОВА.
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване DenDom издава  гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Всеки гаранционен продукт има информация с адреси на оторизирани сервизи, към които при евентуална повреда трябва да се обърне купувачът.
Гаранцията губи валидност:
- При изгубена гаранционна карта;
- При опит за ремонт от не оторизиран сервиз;
- При повреди причинени от неправилна експлоатация;
- При нарушаване на физическата цялост на изделието;
- При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва оторизиран сервиз на производителя на продукта, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
9.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на DenDom, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от DenDom: поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2 Клиентът се съгласява да предостави на DenDom неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка с платформата, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. DenDom има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че DenDom може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. DenDom няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
9.3 С предоставянето на свои данни на DenDom (включително имейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват DenDom или трети лица – куриери и др.
9.4 С предоставянето на свои лични данни на DenDom клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на DenDom и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати по-горе.
10. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.
Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от DenDom на стойност над 200 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път, изключение правят редовни клиенти с история в DenDom или с допълнително доуточнения с DenDom.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ.
11.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерска фирма, посочен от купувача, в зависимост от избора на клиента.
11.2 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продукта. Цената на доставката, ще е видна за клиента след като желанит продукт  се постави в количката.
12. ОТГОВОРНОСТ.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Обявените цени важат за електронния магазин и не са обвързани с ценовите предложения в търговските обекти на фирмата. Фирма ДЕНДОМ ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително уведомление. Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата. Възможни са печатни грешки, корекции на цените, за които фирмата не носи отговорност.